Authors: 
CADRE
Kev xab thooj cov lus tsis sib haum hauv kev kawm ntawv tshwj xeeb yog ib phau ntawv rau cov niam txiv uas yog Qhov chaw koom txhawb tswv yim rau cov koom haum txhawb nqa niam txiv thiab qhov chaw txhim kho kom muaj kev sib kho yooj yim hauv kev kawm ntawv tshwj xeeb tau tsim los. Phau ntawv no tau tsim los raws li tau cog lus nrog qhov chaw txhawb kev kawm ntawv tshwj xeeb ntawm ceem fwv fab kev kawm ntawv, CFDA H326D98002. This document was completed in February 2002. More information on IDEA 2004.

This document was completed in February 2002. More information on IDEA 2004.

Kev xab thooj cov lus tsis sib haum hauv kev kawm ntawv tshwj xeeb yog ib phau ntawv rau cov niam txiv uas yog Qhov chaw koom txhawb tswv yim rau cov koom haum txhawb nqa niam txiv thiab qhov chaw txhim kho kom muaj kev sib kho yooj yim hauv kev kawm ntawv tshwj xeeb tau tsim los. Phau ntawv no tau tsim los raws li tau cog lus nrog qhov chaw txhawb kev kawm ntawv tshwj xeeb ntawm ceem fwv fab kev kawm ntawv, CFDA H326D98002.

Hmong cover

AddToAny